Prawo autorskie - Poznań

Co to jest prawo autorskie? Prawo autorskie to system prawny mający na celu ochronę twórczości intelektualnej autorów, zapewniając im wyłączność na korzystanie z ich dzieł oraz kontrolę nad ich rozpowszechnianiem. Dzięki temu twórcy, tak jak pisarze, muzycy, filmowcy czy projektanci, mogą czerpać korzyści finansowe z własnej kreatywności i inwestycji w tworzenie nowych prac. Prawo autorskie obejmuje szeroki zakres dzieł, w tym literaturę, muzykę, film, sztukę oraz oprogramowanie komputerowe, a jego zakres i sposób działania mogą się różnić w zależności od kraju.

Prawo autorskie Poznań
Co reguluje prawo autorskie?

Co reguluje prawo autorskie?

Prawo autorskie reguluje ochronę twórczości intelektualnej w postaci wyrażonych w materialnej formie dzieł, takich jak teksty literackie, utwory muzyczne, dzieła plastyczne, programy komputerowe czy filmy. Zapewnia autorom wyłączność na wykorzystywanie ich dzieł przez określony czas, co oznacza prawo do kontrolowania kopiowania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania, wystawiania i tworzenia adaptacji tych dzieł. Zgodnie z definicją, prawo autorskie obejmuje to także prawa majątkowe, które mogą być sprzedawane, licencjonowane lub przenoszone na innych, oraz prawa osobiste, które chronią związki osobiste twórcy z dziełem, takie jak prawo do autorstwa dzieła czy prawo do sprzeciwu wobec jego zniekształcenia.

Prawo autorskie ma na celu równoważenie interesów autorów z potrzebą społecznego dostępu do kultury i informacji, wprowadzając wyjątki i ograniczenia, takie jak dozwolony użytek dla edukacji, badań naukowych czy dziennikarstwa. Ustala także ramy prawne dotyczące ochrony baz danych i tajemnic handlowych, a także mechanizmy egzekwowania praw autorskich, w tym sankcje za naruszenia tych praw. Okres ochrony praw autorskich zazwyczaj kończy się po upływie 70 lat od śmierci autora, po czym dzieło przechodzi do domeny publicznej. To kompleksowe prawo, mające kluczowe znaczenie dla kreatywnego przemysłu, edukacji i dostępu do informacji, jest regulowane zarówno przez przepisy krajowe, jak i międzynarodowe porozumienia takie jak Konwencja Berneńska czy umowy administrowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

Najczęstsze spory w zakresie praw autorskich

W praktyce kancelarii prawnych, najczęstsze spory w zakresie praw autorskich dotyczą naruszeń praw do utworów, takich jak plagiat, nieautoryzowane wykorzystanie dzieł muzycznych, literackich, filmowych, fotograficznych, a także oprogramowania. Często spotykane są także kwestie naruszenia praw związanych z rozpowszechnianiem dzieł w internecie, zwłaszcza na platformach udostępniających treści, gdzie dzieła są często używane bez odpowiedniej licencji czy zgody właściciela praw autorskich.

Spory mogą również wynikać z niejasności w umowach dotyczących praw autorskich, gdzie zakres udzielonych licencji lub zasady korzystania z dzieła nie są wystarczająco sprecyzowane, co prowadzi do konfliktów między autorami a wydawcami lub innymi użytkownikami dzieł. Kancelarie często zajmują się również przypadkami naruszeń praw pokrewnych, takich jak prawa wykonawców, producentów fonogramów i filmów, które obejmują nie tylko treści, ale i sposób ich przedstawienia i rozpowszechniania. Innym polem sporów jest naruszenie praw związanych z bazami danych i tajemnicami handlowymi, gdzie nieautoryzowane wykorzystanie struktury, układu lub zawartości bazy danych może naruszać prawa ich twórców. W dziedzinie prawa autorskiego ważne są również spory dotyczące naruszenia moralnych praw autorskich, które obejmują prawo do autorstwa dzieła, prawo do nienaruszalności treści i formy dzieła oraz prawo do sprzeciwu wobec wszelkich zmian, które mogłyby naruszać dobre imię twórcy. Wszystkie te sprawy wymagają od kancelarii dogłębnej znajomości przepisów prawa autorskiego oraz doświadczenia w negocjacjach i prowadzeniu procesów sądowych, aby skutecznie bronić prawa swoich klientów w obliczu coraz bardziej złożonych wyzwań cyfrowej gospodarki.

Najczęstsze spory w zakresie praw autorskich

Prawo autorskie Poznań

Kancelaria PPZ z Poznania - wsparcie w zakresie prawa autorskiego

Nasza kancelaria PPZ z Poznania oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie prawa autorskiego, zapewniając wsparcie prawne zarówno dla indywidualnych twórców, jak i przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w weryfikacji działań i umów, aby zapewnić ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, ochrony baz danych oraz przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Nasze doświadczenie pozwala na skuteczną ochronę praw intelektualnych naszych klientów, zarówno w aspekcie komercyjnym, jak i w kontekście ochrony ich osobistych interesów twórczych.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie licencjonowania, przenoszenia praw autorskich, negocjacji umów oraz zarządzania portfelami praw własności intelektualnej. Ponadto, nasi prawnicy posiadający niezbędną wiedzę w zakresie prawa autorskiego, reprezentują klientów w sporach sądowych, w tym sprawach o naruszenie praw autorskich, nieuczciwą konkurencję oraz w innych związanych z prawami własności intelektualnej. Nasze działania obejmują również wsparcie w procedurach sądowych i pozasądowych, mające na celu obronę interesów naszych klientów oraz egzekwowanie ich praw. Kancelaria posiada również bogate doświadczenie w negocjowaniu i przygotowywaniu umów dotyczących korzystania z baz danych, co jest kluczowe w dobie cyfryzacji i rosnącej roli danych w gospodarce. Dzięki holistycznemu podejściu i głębokiej znajomości prawa jesteśmy w stanie efektywnie chronić i zarządzać prawami intelektualnymi, co przekłada się na bezpieczeństwo prawne i komercyjne sukcesy naszych klientów.

Obszary praktyk

Prawo karne i karno-skarbowe
Prawo cywilne
Prawo rodzinne i spadkowe
Prawo administracyjne i budowlane
Prawo autorskie
Prawo ubezpieczeń społecznych

Poznaj naszych specjalistów

W zespole kancelarii znajdują się doświadczeni radcowie prawni oraz adwokat. Odpowiedni warsztat i umiejętności, pozwalają nam z powodzeniem prowadzić najtrudniejsze sprawy.

Nasi specjaliści

Radca prawny Łukasz Poszwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2009 roku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, budowlanym a także w postępowaniu cywilnym, w tym w postępowaniu egzekucyjnym. Występuje przed sądami i organami administracji, reprezentując Klientów we wszelkiego rodzaju sprawach.

 Adwokat – Karol Zając

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2012 roku. Skupia się przede wszystkim na zagadnieniach prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego, rodzinnego i pracy oraz prawa administracyjnego.

Radca prawny – Maciej Pogorzelczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 2012 roku. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie i postępowaniu cywilnym, prawie gospodarczym, prawie spółek handlowych, oraz prawie upadłościowym i naprawczym.